Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cao Bằng: Tỷ lệ hộ nghèo giảm vượt kế hoạch đề ra

Theo số liệu thống kê, năm 2019 tỉnh Cao Bằng giảm được 5.413 hộ nghèo, tương đương tỷ lệ giảm 4,78%. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2019 là 30,85% giảm xuống còn 26,07% vào cuối năm 2019, vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra là giảm 3%.


Người dân vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế

Để đạt được kết quả trên, tỉnh Cao Bằng đã huy động cả hệ thống chính trị; đặc biệt là đẩy mạnh truyền thông để người dân và chính hộ nghèo cùng vào cuộc để tuyên chiến với đói nghèo. Bên cạnh đó, triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người nghèo.

Về chính sách tín dụng cho hộ nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai cho vay hộ nghèo là 7.694 lượt hộ, tổng doanh số cho vay 29.195 triệu đồng, số dư nợ là 31.311 lượt hộ, tổng số dư nợ là 1.261.499,26 triệu đồng. Cho vay hộ cận nghèo: 3.183 lượt hộ, tổng doanh số cho vay: 12.226 triệu đồng, số dư nợ: 10.974 lượt hộ, tổng số dư nợ: 480.511,08 triệu đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo: 572 lượt hộ, với tổng số cho vay: 1.890 triệu đồng, số dư nợ: 992 lượt hộ, tổng số dư nợ: 53.351,54 triệu đồng; cho vay học sinh sinh viên: 57 lượt người, với tổng số tiền cho vay: 225,2 triệu đồng, với số dư nợ 655 lượt người, tổng số dư nợ: 12.470,93 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức 04 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã, cụm xã có 889 lao động tham gia; tổ chức 31 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn việc làm, học nghề tại các huyện, thành phố với 1.960 người tham gia; phối hợp tổ chức 06 hội nghị nâng cao năng lực việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm với 387 người tham gia. Đào tạo nghề cho 5.464 học viên.

Có 50.525 học sinh thuộc hộ nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp, kinh phí trên 16.7 triệu đồng; 19.998 học sinh hộ cận nghèo được miễn giảm học phí, số kinh phí 9.642,2 triệu đồng.

Về chính sách hỗ trợ về y tế, toàn tỉnh đã cấp 349.029 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; 10.730 thẻ bảo hiểm y tế các đối tượng bảo trợ xã hội; 720 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, số kinh phí 268,4 tỷ đồng.

Trợ cấp xã hội thường xuyên cho 15.981 đối tượng tại cộng đồng, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 122 trường hợp; trợ cấp mai táng phí cho 636 đối tượng, cứu đói tết nguyên đán, giáp hạt, gạo 30a cho các hộ nghèo thôn bản biên giới tổng số 26.229 lượt hộ, 110.045 lượt khẩu, số gạo 1.650,675 tấn.

Thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015, có 333 hộ được vay vốn làm nhà ở với kinh phí 400 triệu đồng. Vận động từ nguồn quỹ người nghèo và các nguồn hỗ trợ khác Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp đã hỗ trợ xây dựng 337 nhà đại đoàn kết (trong đó cấp tỉnh hỗ trợ 122 nhà, cấp huyện hỗ trợ 215 nhà), kinh phí thực hiện 15,027 triệu đồng. Dự kiến đến 31/12/2019, giải ngân đạt 100% kế hoạch năm về hỗ trợ nước sinh hoạt.

Về hỗ trợ người nghèo tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp pháp lý, trong năm 2019, Cao Bằng thực hiện được 343 vụ việc trợ giúp pháp lý cho 343 đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý; các vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện bằng hình thức tư vấn pháp luật 45 vụ việc; tham gia tố tụng 298 vụ việc; tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý tại 56 xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc các huyện Hòa An, Thông Nông, Hà Quảng, Quảng Uyên, Nguyên Bình, Thạch An, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Trùng Khánh, Trà Lĩnh cho 1.652 lượt người tham dự.

Năm 2019, thực hiện hỗ trợ tiền điện cho 47.346 lượt hộ, trong đó 41.725 lượt hộ nghèo, 5.621 lượt hộ chính sách bảo trợ xã hội, kinh phí 30,851 tỷ đồng.

Có thể nói, các chính sách giảm nghèo chung và chính sách xã hội được tỉnh tập trung triển khai đồng bộ đã giúp cho các hộ nghèo ổn định đời sống nỗ lực vươn lên vượt nghèo. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã thực sự đi vào cuộc sống làm chuyển biến đáng kể tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Các dự án hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đều triển khai đến tận các thôn đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ cấp xã, xóm từng bước được nâng lên, thông qua việc tiếp cận về công tác đào tạo và trực tiếp làm chủ đầu tư một số nội dung hợp phần của chương trình. Năm 2020, Cao bằng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên.

Theo Dân sinh