Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo CụcI. Cục Trưởng

 
Ông: Lê Đức Thịnh
Chức vụ: Cục Trưởng
Emailleducthinh2010@gmail.comldthinh@hn.vnn.vn 

II. Các phó Cục Trưởng

     
Bà: Nguyễn Thị Hoàng Yến                                                           Ông: An Văn Khanh
Chức vụ: Phó Cục Trưởng   Chức vụ: Phó Cục Trưởng
Email: yensnntq@icloud.com    Email: anvankhanh@gmail.com