Skip Ribbon Commands
Skip to main content

257/KTHT-GN ngày 9/4/2019

257 /KTHT-GN

V/v tổ chức đánh giá sơ kết thực hiện các tiểu dự án, dự án hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực Giảm nghèo và ASXHNT

Công văn

NỘI DUNG CHI TIẾT