Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư Hướng dẫn hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ, ngành Trung ương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên quan cho ý kiến góp ý vào dự thảo Tờ trình và Thông tư Hướng dẫn hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn).

- Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội;

- Email: phongktht.ktht@mard.gov.vn    

- Thời gian: Trước ngày 25/10/2018

để tổng hợp, hoàn thiện, ban hành.